Classification des Upanishads.

10 Upanishads provenant du Rig Véda : 

 1. Aitareya.

 2. Kaushitaki 

 3. Nada Bindu 

 4. Atma Bodha 

 5. Nirvana 

 6. Mudgala 

 7. Aksha Malika 

 8. Tripura 

 9. Saubhagya Lakshmi 

10. Bahvricha.

16 Upanishads provenant du Sama Véda : 

 1. Kena 

 2. Chandogya 

 3. Aruni 

 4. Maitrayani 

 5. Maitreya 

 6. Vajra Suchika 

 7. Yoga Chudamani 

 8. Vasudeva 

 9. Maha 

10. Sannyasa 

11. Avyakta 

12. Kundika 

13. Savitri 

14. Rudraksha Jabala 

15. Darsana 

16. Jabali.

19 Upanishads provenant du Sukla Yajur Véda : 

 1. Isha(vasya) 

 2. Brihadaranyaka 

 3. Jabala 

 4. Hamsa 

 5. ParamaHamsa 

 6. Subala 

 7. Mantrika 

 8. Niralamba 

 9. Trisikhi Brahmana 

10. Mandala Brahmana 

11. Advaya Taraka 

12. Paingala 

13. Bhikshuka 

14. Turiyatita Avadhuta 

15. Adhyatma 

16. Yajnavalkya 

17. Satyayaniya 

18. Tara Sara 

19. Muktika.

32 Upanishads provenant du Krishna Yajur Véda : 

 1. Katha 

 2. Taittiriya 

 3. Brahma 

 4. Kaivalya 

 5. Svetasvatara 

 6. Garbha 

 7. Maha Narayana 

 8. Amrita Bindhu 

 9. Amrita Nada 

10. Kalagni Rudra 

11. Kshurika 

12. Sarva Sara 

13. Shuka Rahasya 

14. Tejo Bindu 

15. Dhyana Bindu 

16. Brahma Vidya 

17. Yoga Tattva 

18. Dakshinamurti 

19. Skanda 

20. Sariraka 

21. Yoga Shikha 

22. Ekakshara 

23. Akshi 

24. Avadhuta 

25. Katharudra 

26. Rudra Hridaya 

27. Yoga Kundalini 

28. Pancha Brahma 

29. Pranagnihotra 

30. Varaha 

31. Kali Santarana 

32. Sarasvati Rahasya.

31 Upanishads provenant de l’Atharva Véda : 

 1. Prasna 

 2. Mundaka 

 3. Mandukya 

 4. Atharvashiras 

 5. Atharvashikha 

 6. Brihad Jabala 

 7. Nrisimha tapaniya 

 8. Narada Parivrajaka 

 9. Sita 

10. Sarabha 

11. Tripadvibhuti Mahanarayana 

12. Rama Rahasya 

13. Rama Tapaniya 

14. Sandilya 

15. Paramahamsa Parivrajaka 

16. Annapurna 

17. Surya 

18. Atma 

19. Pashupata Brahmana 

20. Para Brahma 

21. Tripura Tapini 

22. Devi 

23. Bhavana 

24. Bhasma Jabala 

25. Ganapati 

26. Maha Vakya 

27. Gopala Tapaniya 

28. Krishna 

29. Hayagriva 

30. Dattatreya 

31. Garuda.


Illustration : Navneet Shanu.